• اړین اسناد
  • د تصویر اندازه (2MB) "اختیاری" ده.
  • *د تذکرې کاپي چې باید له (2MB) څخه اضافه نشي.
  • *د لیسانس اسنادو کاپي باید له (2MB) څخه اضافه نشي.
  • که تاسو د ماسټري درجه لرئ، د سند کاپي اندازه باید له (2MB) څخه اضافه نشي.
  • که تاسو د ډاکټري درجه لرئ، د سند کاپی اندازه باید له (2MB) څخه اضافه نشي.
  • د وروستۍ خلص سوانح کاپي باید له (2MB) څخه اضافه نشی.
  • درې وروستني قراردادونه چې ټول يې باید یوه فایل کې جوړ شي او باید له (3MB) څخه اضافه نشي.