د ټیټ رتبه بستونو لپاره غوښتنلیک فورم

دندې معلومات


شخصی معلومات


profile pic
د انځور غوره کول د انځور بدلول Remove
کال میاشت ورځ
ولایت ولسوالی
ولایت ولسوالی

زده کړې


زده کړې کچه

کاری تجربه


تجربه

مهارتونه


غږېدل لوستل لیکل
ډیر ښه ښه لږ ډیر ښه ښه لږ ډیر ښه ښه لږ
پښتو
دري
انگلیسی
‌ډېرښه ښه ابتدایی هیڅ
ورد
اکسل
اکسس
پاورپاینت

ریفرنس ها


ریفرنس ۱
ریفرنس ۲
ریفرنس ۳

ضمیمې


د سند ضمیمه بدلول پاکول
خپله دولتي خلص سوانح ضمیمه کړئ.
که تاسو دولتي کاري تجربه ونلرئ، دا برخه سپینه پرېږدئ او د شخصي سي وي یا خلص سوانح څخه ډډه وکړئ.
د سند ضمیمه بدلول پاکول
د سند ضمیمه بدلول پاکول
که تاسو دوه لیسانس درجې لرئ، مهربانی وکړئ ضمیمه یې کړئ.
د سند ضمیمه بدلول پاکول
تاسو کولائ شئ چې د ماسټرۍ سند مو هم ضمیمه کړئ.
د سند ضمیمه بدلول پاکول
که تاسو څو قراردادونه لرئ، په یوه فایل کې جوړ کړئ او دلته یې پورته کړئ.
د سند ضمیمه بدلول پاکول

زه تائیدوم چې په ياده فورمه کې ذکر شوي معلومات او ورسره مل اسناد موثق او سم دي او د هغو اسنادو او جزیاتو څخه، چې په فورمه کې یادونه شوې ده اصل یې له ماسره شته. هر کله که یاد اسناد د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون او یاهم اړونده ادارې وغواړي پر وخت ورته حاضروم او څنګه چې د نوموړو ادارو کاري پروسیجرونه يې غوښتنه کوي د مسولینو په واک کې ورکوم.

د دې واقیعت په درک کولو سره که نوموړي معلومات او اسناد ناسم ثابت شي او یاهم د واقعیت خلاف وي، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمېسیون د دې حق لري چې د نافذو قوانینو او طرزالعملونو سره سم ما اند د ازادې سیالۍ له ورستي پړاو څخه هم ویستلی شي او د اړتیا په صورت کې د عدلي او قضايې ارګانونو لخوا هم لازم اجرات ترسره کولی شي.