• اسناد مورد نیاز
  • آپلود عکس اختیاری بوده اما حجم آن از (2MB) بیشتر نباشد.
  • *کاپی تذکر که حجم آن بیشتر از (2MB) نباشد.
  • *کاپی اسناد تحصیلی لیسانس از (2MB) بیشتر نباشد.
  • در صورت داشتن سند تحصیلی ماستری، حجم کاپی سند از (2MB) بیشتر نباشد.
  • در صورت داشتن سند تحصیلی دوکتورا، حجم کاپی سند از (2MB) بیشتر نباشد.
  • کاپی اخیر خلص سوانح از (2MB) بیشتر نباشد.
  • سه قرارداد اخیرآ که همه در یک فایل تنظیم باشد و از (3MB) بیشتر نباشد.